Dagsorden for generalforsamlingen i Rendbjerg Grundejerforening

søndag d. 26. marts 2022 kl. 12.00 i Egernsund forsamlingshus, Sundgade 100.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant og stemmetæller
 3. Beretning om foreningens arbejde fra det forløbne år v/formanden
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Status fra diverse laug
 6. Forslag fra bestyrelsen omkring fastsættelse af det kommende kontingent
 7. Beslutninger til afstemning fra bestyrelsen:
  1. Ingen afstemning
 8. Godkendelse af budget.
 9. Forslag fra Grundejerforeningens medlemmer:
 • Forslag modtaget inden 15 Februar:

Ingen forslag modtaget.

 1. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (2022 valg):

Efter tur afgår: Torben Møller og Peter Rødbro. Torben modtager ikke genvalg.

 1. Valg af suppleant for 1 år, findes evt. På generalforsamlingen
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt

Husk tilmelding til generalforsamling til Poul-Arne på e-mail: pahc96@gmail.com

eller tlf. 23254735 mellem kl. 16,00 og kl. 18,00 senest den 12. marts 2022 – så er der stole, snitter og øl/vand til alle.

Husk at melde evt. adresse- og e-mail ændringer til foreningens e-mail adresse:

123rendbjerg@gmail.com

Husk på foreningens hjemmeside www.rendbjerg-grundejerforening.dk  –  findes mange praktiske oplysninger om Grundejerforeningen og man kan løbende finde opdateringer på foreningens Facebook side.

Bestyrelsen, marts 2022.

 

Referat fra generalforsamlingen i Rendbjerg Grundejerforening

søndag den 26. marts 2022 kl. 12,00 i Egernsund forsamlingshus

 

Formanden bød velkommen, med en beklagelse omkring de lidt uhensigtsmæssige lokaler. Han berettede kort om, at tingene generelt fungerer fint i vores grundejerforening.

Derefter en kort repræsentation af bestyrelsens medlemmer. Formand Michael Lund, kasserer Allan Fyrstenberg, sekretær: Poul Arne Hvid Callesen, og bestyrelsesmedlemmerneTorben Møller og Peter Rødbro.

 

1. Valg af dirigent: Erik Tygesen, blev valgt med applaus.

Dirigenten oplyste at generalforsamlingen, ifølge vedtægterne, var indkaldt rettidigt.

 

2. Valg af referent og stemmetæller: Bodil Krongaard Hansen, blev valgt med applaus.

 

3. Beretning om foreningens arbejde fra det forløbne år v/formanden

Se beretning som er udsendt.

Derudover berettede formanden om følgende:

 • De forskellige Laug, er aktiveret og i gang.
 • Med stor succes har der været iværksat bekæmpelse af muldvarpe på området.
 • I forsøg på at dræne regnvand, fra vejen, ned i slugten er der lagt en stålprofil på Teglbakken.
 • På Legepladsen mangler vi en godkendelse af klatrestativet. Det er Sønderborg kommune der står for godkendelsen, og der er for længst kontaktet.
 • Brolauget opsætter badebroen sidst i april først i Maj. 
 • Jollehavn – lauget har søgt Sønderborg kommune om tilskud til bro ved slæbestedet. Der er søgt 20.00 kr. fra en pulje der har midler til forskønnelse af områder.
 • Formanden havde en bøn vedr. vores hjemmeside. Der er i bestyrelsen ikke ressourcer til at gøre mere ved den, end tilfældet er i dag. Der er kun faktuelle oplysninger til rådighed. Skulle der være medlemmer der er interesserede i at arbejde med hjemmesiden, er de mere end velkomne. Ret i så fald henvendelse til formanden.
 • Bestyrelsen vil gerne koordinere og lave bestyrelsesarbejde men har behov for at blive aflastet mht. det praktiske arbejde.
 • Det har været dejligt med den positive feedback vi har modtaget. Vi har modtaget gode ideer.

BM72 ”Om brugen af Hede Danmark”.

Svar: Bestyrelsen henviser til en tidligere generalforsamling, hvor der var afstemning om, at bruge Hede Danmark. Vi må prioritere arbejdsopgaverne, og de bliver løst når der er mulighed for det (bl.a. vejrlig). Har man som medlem behov for at få løst en opgave på egen grund, kan man for egenbetaling benytte Hede Danmark. Kontakt evt. bestyrelsen vedr. spørgsmål og ønsker.

 

4. Godkendelse af budget.

Der henvises til det udsendte budget. Budgettet blev godkendt.

TB 69: ”hvad administrationsomkostninger dækker over”.

Svar: Det er blandt andet til rykkergebyrer.

 

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Der henvises til udsendte regnskab. Regnskabet blev godkendt.

 

 6. Status fra diverse laug

VejLauget

Der henvises til vedlagte materialerne for lauget, som består af:

 • Michael Mathiasen, Bredmaj 43
 • Morten Kusk, Teglbakken 61
 • Hans Jørgen Skjoldgaard, Bredmaj 59
 • Erik Tygesen, Bredmaj 50
 • Lars Morsø, Teglbakken 94

Lauget arbejder med 3 hovedopgaver: granitstakke, vejbeskaffenhed og trafikale forhold.

Granitstakke

Granitstakken ved BM ligger ok. Granitstakken på TB bliver flyttet til posthuset.

BM 71: ”Granitstakkene spreder sig. Der skal tages hensyn til udrykningskøretøjer ved planlægning i forhold til vej og trafikforhold”.

BM 72: ”Ikke kønt at se på granitstakke, er der ikke nogen der har kreative løsninger”.

Svar: Stakkende er svære at indhegne pga. tilgængeligheden, men der arbejdes på sagen.

Vejforhold

Hullerne i grusvejene bliver større og større. Lauget har sammen med kommunen undersøgt hvilke muligheder der findes.

En mulighed er, at høvle 5 til 10 cm af grusvejene og bygge dem op, af flere lag. Der afventes svar og pris på denne mulighed.

Trafik

Det er farten, der er skyld i at vejene ødelægges. Derudover er lastbiler med et større akseltryk end 5 tons et problem.

Der foreligger to muligheder for vejbump: Et fast asfaltbump ved indfaldsvejene til de to områder eller et variabelt bump der består af en membran der er flytbar. Prisen for et flytbart bump ligger mellem 10 – 15000 kr.

Blomsterkrukker på vejene er også en mulighed for at sænke farten.

Det vil ikke være et problem med vejbump for renovationsbilernes vedkommende. Bestyrelsen har haft kontakt med kommunen desangående.

Det er kun ved indfaldsvejene på hhv. BM og TB der er mulighed for mobile bump, og det er ikke et problem for renovationsbilerne.

Vores vejskilte bliver udskiftet med et: 15 km

TB 37 og TB 94: ”Der bliver kørt alt for stærkt, og det ofte er gæster der kører for stærkt”.

TB 77: Om vejvedligehold. ”I Blåvand trækker man det øverste lag af vejen med en gummiged, så man får samme højde på hele vejen. Det er der god erfaring med”.

Svar: Afventer tilbud på en varig løsning om afhøvling og/eller ny belægning.

 

Jollehavns lauget

Bådbroerne er gamle og indsejlingen sander til. Rampen er slidt. På kort sigt skiftes de dårligste brædder ud, og pas på når i færdes der!

Indsejlingen renses og der bliver indkøbt beton og cement til reparation af slæbestedet.

Der er søgt midler til en ny bro ved slæbestedet.

På længere sigt: Kreative medlemmer af lauget arbejder på en masterplan for udvidelse af muligheder i jollehaven, f.eks. kajak, padleboard m.m., og som præsenteres på den næste generalforsamling. Men gode ideer er velkomne.

 

Badebro laug

Sidst april start maj opsættes broen

Bm56: ”Det vil være dejligt, såfremt at broen var der til efterårsferien, idet flere og flere vinterbader.

Svar: Bestyrelsen tager dette ad notam og overvejer sagen.

 

Grønne områder og legeplads lauget

Omfatter legepladsen og alle grønne områder.

Følgende er planlagt og datosat:

Lørdag d. 30 april kl. 0900

Reparation og vedligehold af legepladsen, herunder træbeskyttelse og maling. Vedligehold af bord/bænkesæt.

Strandrensning (pt udføres af eksterne)

Vedligehold af fodboldmål, bænke, skraldespande og lign.

Beplantning af blomsterkummer ved indfaldsvejene på BM og TB

Opfordring til, at melde sig til strandrensning. Ingen egentlig afklaring af dette.

Lørdag d. 29 oktober kl. 0900

Busk og trærydning, vaske og reparere vejnumre og skilte, rydning af blomsterkummer.

Ovennævnte er forslag, der kan komme andre opgaver. Vi skal have skaffet erfaring med hvad og hvordan vi kan arbejde i lauget.

 

Opfordring til at møde op til arbejdsdage.

Der er pølser og brød til frokost – og en kold øl.

TB 10: ”Hvor gør man af tanget?”

Svar: Det bliver lagt op i sivene bag stranden, op mod gendarmstien”

Bm71: ”Kunne man leje en lille rendegraver til en fælles arbejdsdag”.

Svar: Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen.

BM56: ”Tang er god gødning. Måske er det bedre med en lang rive end rendegraver som laver store og dybe spor?”.

Svar: Der er for et par år siden gravet en lang dyb rende med en stor maskine. Den rende døjes man stadig med. Tang og vand lægger sig i renden.

Bm60: ”Kommer det ikke til at lugte? Kan man søge om tilladelse til at brænde det”.

Svar: Afbrænding er ikke tilladt. Når det først ligger i en bunke og bliver tørt på overfladen lugter det ikke mere.

 

7. Forslag fra bestyrelsen omkring fastsættelse af det kommende kontingent

Bestyrelsen foreslår en stigning på 200kr til 1200kr årligt pr. husstand.

Vedtaget enstemmigt

 

8. Beslutninger til afstemning fra bestyrelsen:

Ingen afstemning

 

9. Forslag fra Grundejerforeningens medlemmer:

Forslag modtaget inden 15 februar: Ingen forslag modtaget.

Husk deadline for forslag.

 

10. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (2022 valg):

Efter tur afgik: Torben Møller og Peter Rødbro. Torben modtag ikke genvalg.

Peter Rødbro blev valgt med applaus

Søren Wammen blev valgt med applaus

 

11.Valg af suppleant for 1 år

Hans Jørgen Skjoldgaard genvalgt.

 

12. Valg af revisor

Erik Thygesen blev genvalgt.

 

Efter godkendelse af kontingentstigning, godkendes budgettet godlkendt med denne stigning.

 

13. Eventuelt

Henrik Kudsk TB61 + BM: ”Tak til bestyrelsen for et godt arbejde og ønsker tillykke med den vedtagne stigning af kontingent. Den er nødvendig for at alt kan holdes vedlige”.

TB77: ”Slugterne hvor der skal ryddes. Kan man ikke rydde det en gang for alle?”.

Svar: Jo det kan man, men det koster en del flere penge, og en kontingentstigning.

Tb 69: ”Pas på vi ikke kommer til at fjerne det hele”.

Svar: Fremover bliver der kun fjernet hver andet år.

TB37:”Kun 30 huse har havudsigt hvad med os i 3 række?”

BM56: ”Grønne pæne områder skal ikke udryddes”.

TB 77: ”Tilbage til jollehavn, er det kun til joller – eller små sejlbåde?”

Svar: Indsejlningen sander til og vi har tidligere forsøgt at udvide, men uden held.

BM 56: ”For 40 år siden var det ikke så slemt med tilsandingen, men det er det blevet efter Marina Minde er projekteret.

Derefter var der ikke flere kommentarer.

Formanden takkede for et godt møde og afsluttede med at takke Torben for sit arbejde i bestyrelsen.

 

Referent Bodil Krongaard Hansen

Formand Michael Lund Jensen                           Dirigent Erik Tygesen