Jollehavnen

Grundejerforeningen råder over en mindre havn, beregnet for joller og småbåde. Havnen kan i øjeblikket rumme ca. 50 joller.

Foreningens medlemmer har mulighed for at leje en bådplads i jollehavnen i det omfang, der er ledige pladser. Hvis der er ekstra pladser, kan eksterne også leje en liggeplads.

Prisen fastsættes på den årlige generalforsamling.

Udlån af bådplads til eventuelle lejere sker på grundejerens ansvar.

Henvendelse vedrørende leje af bådplads kan ske til foreningens kasserer. Øvrige henvendelser vedrørende jollehavnen og nærområdet rettes til tovholderen for jollehavnslauget, se under: BESTYRELSEN.

Ordensreglerne for området, som ses herunder, skal overholdes!

 

 

 

 

 

Regler vedrørende leje/brug af jollehavnen

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a   Medlemmer af Grundejerforeningen har fortrinsret til en bådplads, og kan

        af bestyrelsen få anvist en bådplads mod at betale den af  Generalforsamlin-

        gen fastsatte pladsleje.  

1.b   Er der ledige pladser kan disse pladser udlejes til ikke medlemmer fortrinsvis 

        fra lokalområdet “Det gamle Rendbjerg/Egeskov” for 1 år af gangen.

        Såfremt et medlem af Grundejerforeningen ønsker en bådplads fra en næste  

        sæson og der ikke er ledige pladser, må senest udefra kommende lejer afgive 

        pladsen fra næste sæson.

        Undtaget er dog enkelte fra “Det gamle Rendbjerg/Egeskov” område, der har 

        haft en jolleplads i området før jollehavnen blev etableret, og siden da har

        haft en fast plads i havnen.

1.c   Såfremt et medlem af Grundejerforeningen et år ikke ønsker at gøre brug af sin

        bådplads, er det tilladt at fremleje pladsen efter samme regel som i punkt. 1b.

1.d   Såfremt en bådplads fremlejes skal grundejerforeningen straks have oplysning

        om fremlejen, samt hvor længe lejemålet løber. Ligeledes skal oplyses navn, 

        adresse og evt. telefonnummer på den person, der lejer den pågældende plads.

2.a   Bådpladser, som ikke er lejet ud, kan bruges til kortere lejemål, f.eks. en

        weekend, en uge eller mere, fortrinsvis til lejere af sommerhuse.

2.b   Dette sker ved henvendelse til tovholderen for jollehavnen.

        Priserne for korttidsleje findes herunder.

3.a   Grundejerforeningen har etableret en nedkørselsrampe, hvorfra isætning og

        optagning af både skal foretages

3.b   Pladsen ved jollehavnen er kun beregnet til brug ved isætning og optagning af

        både og ikke som parkeringsplads.

4.     Båden skal være i en forsvarlig stand og ligge på den anviste plads.       

        Kun joller i størrelsen max længde 18 fod og max bredde 180 cm er tilladt,  

         med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

        Båden og pladsen skal være mærket med pladsnummer.

5.      Båden skal fortøjes i tre punkter (broen og to pæle) på en forsvarlig måde, og

        være forsynet med fendere efter behov til begge sider.

6.     Alle fortøjninger til båden skal være fjernet fra broen efter optagning af båden.

7.     I vinterperioden fra d. 15. november og frem til den 1. april må normalt ikke ligge

        både i havnen. Dog er det muligt at leje vinterbådplads.

        Grundejerforeningen påtager sig intet ansvar for både, der har tilladelse til

        vinterplads, ligesom der ikke foretages uddybning af udsejlingen i 

        vinterhalvåret.

8.     Oplægning af fiskeredskaber på havneområdet må kun ske kortvarigt.

9.     Badning og fiskeri i havnen er forbudt.

10.   Al ridning i området samt motorkørsel på molerne er forbudt.

 

Bådpladsleje for gæstejoller:                                                             

 

Weekend                    Kr. 75,-                   Euro 10

 1 uge                         Kr. 150,-                 Euro 20

 2 uger                       Kr.  225,-                 Euro 30

 3 uger                       Kr.  300,-                 Euro 40

 

Henvendelse til      Peter Rødbro (se mere under bestyrelsen)

eller:                       Allan Fyrstenberg Thomsen (se mere under bestyrelsen).