Orienteringsside for grundejerforeningens medlemmer.

Generalforsamling 2018

Dagsorden ved Grundejerforening Rendbjergs generalforsamling lørdag den 24. marts 2018 kl. 12,00 Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, Gråsten

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år v/formanden

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forslag fra bestyrelsen - medlemskontingent kr. 900,00 forhøjes til kr. 1000,00

    Godkendelse af budget. Eventuelt køb af ny badebro er ikke medtaget i budgettet

5. Forslag fra grundejerforeningens medlemmer:

     - Forslag til dagsordens punkt 5 fra: Regnar Jensen, Bredmaj 74 

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen:

     Efter tur afgår: Lorenz Lei modtager genvalg, Tommy Linnebjerg modtager ikke genvalg.

7. Valg af suppleant for et år

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Som i tidligere år var der et fint fremmøde til Grundejerforeningen Rendbjergs 2018 generalforsamling, som blev afholdt på Marina Fiskenæs i Gråsten. Af de 83 fremmødte var 53 stemmeberettigede.

 

Det var en meget positiv generalforsamling med flere gode forslag til bestyrelsen.  Bl. a. blev de grønne områder og veje drøftet, ligesom der var en længere debat om badebroen og bådhal hos Marina Minde. 

Det reviderede regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Budgettet for 2018 blev godkendt, hvor en kontingentforhøjelse fra 900 kr. til 1000 kr. blev vedtaget.

Bestyrelsen havde modtaget et enkelt forslag fra medlemmerne, omhandlende bådhallen og der var enighed om at lave en underskriftsindsamling på generalforsamlingen som sidenhen er sendt til byrådsmedlemmer og borgmester.

 

 

Der blev valgt 1 nyt bestyrelsesmedlem i f. m. at Tommy Linneberg fratrådte. Der var kampvalg mellem Torben Møller og Martin Haas og en afstemning valgte Torben Møller til bestyrelsen. Lorenz Lei genopstilte og blev genvalgt.

 

Generalforsamlingen sluttede med at Carl Erik takkede Tommy for mange års tro tjeneste i bestyrelsen, ligesom der var en tak til revisoren og dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne takkede formanden for det fine fremmøde og ønskede alle en fortsat go’ weekend.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således efter generalforsamlingen.

 

Michael Lund Jensen, formand,  Alan Fyrstenberg Thomsen, kasserer, Carl-Erik Jensen ansvarlig for veje og de grønne områder, Lorenz Lei ansvarlig for jollehavn, legeplads, badebro og strand, Torben Møller sekretær.

 

Alle medlemmer vil modtage en protokol fra generalforsamlingen sammen med kontingentopkrævning.

Bestyrelsen, april 2018

Nyt fra Egernsund Vandværk

Til Grundejerforeningen Rendbjerg.

 

Vi konstaterer hvert forår at vi må skifte en del vandmålere i Rendbjerg-området, ofte fordi der ikke har været den fornødne opvarmning af sommerhusene, eller at installationen på anden måde ikke er sikret mod frostsprængning.

 

Det er vandværket som ejer vandmåleren, og vi skal nok skifte måleren når vi får besked om det. Vi vil fremover opkræve et gebyr for en sådan udskiftning, såfremt det kan konstateres at en defekt skyldes frostsprængning. I dag vil det beløbe sig på kr. 500,00 + moms pr. målerudskiftning.

 

Vandværket påtænker muligvis at udskifte alle vandmålere i vores område til elektroniske fjernaflæste vandmålere. Disse vandmålere er noget dyrere i anskaffelse, så det angivne gebyr vil formentligt stige tilsvarende.

 

Læs blot denne skrivelse som en advarsel mht. vigtigheden af at vandmåleren (og øvrige vandinstallationer) er sikret mod frostsprængning.

 

 

Nøgler postkassehuset.

 

Der har været en del klager over, at man har problemer med at låse sig ind i postkassehuset.

Vores låsesmed har oplyst, at det uden tvivl hænger sammen med slidte nøgler.

Nye nøgler kan bestilles hos foreningens kasserer Alan Fyrstenberg Thomsen.

E-mail: aft@fyrstenberg.dk

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Grundejerforeningen Rendbjerg

Michael Lund Jensen, formand

 

 

 

 

Der foretages ikke snerydning på foreningens veje.

 

I tilfælde af sneproblemer kan man mod betaling  rekvirere hjælp fra
Dan Jensen, Rødegade 58, 6310 Broager. Telf.: 40289430

 

 

 

Solcelleanlæg.

 Grundejere der går med tanker om etablering af eget solcelleanlæg, skal søge kommunen om byggetilladelse, idet følgende vilkår skal overholdes:

  • # solcellerne er antirefleksbehandlet
  • # solcellerne placeres så de følger tagfladen
  • # solcellernes indfatninger er sorte
  • # solcellerne ikke bliver højere end tagets højeste punkt eller tagryg
Kommunen vil herefter sende byggeansøgningen i naboorientering.

Egernsund Vandværk. 

 

Vandværket og grundejerforeningen opfordrer - i fællesskab - hver grundejer, om at registrere og afmærke placeringen af egen stophane 
samt sørge for friplads og stadig god tilgængelighed for nødvendig betjening heraf.

Ny renovationsordning

 

 

Byrådet i Sønderborg har vedtaget en ny renovationsordning, der også har betydning for sommerhusene.

Ordningen betyder bl.a. at der indføres 14 dages tømninger, udskiftning af affaldsstativerne til containere m.v. Nærmere om ordningen kan læses på kommunens hjemmeside under følgende adresse:

 

 

Askesyge

 

 

Der er en del store træ på vores fællesareal, som er ramt af askesyge. Det er træ i kløften ved Rendbjerghjemmet, kløften ved Teglbakken og skrænten ned mod Gendarmstien.

Disse træ vil blive fældet over en periode på 1 til 3 år, afhængig af deres tilstand.

 

 

 

Postkasser   

Alle fritidshuse har egen postkasse der er er placeret i postkassehuset, der er beliggende mellem Bredmaj og Teglbakken. Huset er aflåst, men postkassenøglen passer til indgangsdøren.              

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter


LOVE

for

Grundejerforeningen "Rendbjerg"

§ 1

Navn.

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Rendbjerg".

§ 2

Hjemsted og værneting.

Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune, 6400 Sønderborg.

Sønderborg Byret er værneting i retsanliggender, der vedrører Grundejerforeningen; såvel mellem grundejerne indbyrdes som mellem foreningen og grundejerne. Foreningen ved dennes formand eller kasserer er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

§ 3

Formål.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere i enhver henseende; derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, fællesarealer, forsyningsledninger, etablere modningsfond m.v. Grundejerforeningen er upolitisk.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes evt. sammenslutninger af grundejerforeninger, eller hovedorganisation for sådanne.

§ 4

Medlemskreds.

Alle ejere af grunde, hvorpå der er lyst deklaration om medlemskab af Grundejerforeningen Rendbjerg, skal være medlem af denne. Medlemskabet indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog fra overtagelsesdagen.

Ejere af omliggende parceller kan ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen optages som medlemmer, såfremt dette vedtages på generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Stemmeret kan først udøves, når kontingentet er betalt.

Ved ejerskifte kan den nye ejer desuden først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidigt med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

§ 5

Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6

Den ordinære generalforsamling holdes i marts måned. Bestyrelsen indkalder hertil ved almindeligt brev eller mail med mindst 14 dages varsel, og det reviderede regnskab for foreningen samt dagsorden fremsendes sammen med indkaldelsen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Bestyrelsen indkalder i så fald til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal).

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor.

9. Eventuelt.

Punkter til dagsordenen, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 15. februar.

Forslag, der medfører væsentlige ændringer i fællesarealernes udnyttelse, såsom udstykning, opførelse af bygninger og etablering af idrætsanlæg m.v., skal ved forelæggelsen på generalforsamlingen være sendt ud til høring ved de umiddelbar berørte medlemmer, og disse skal have lejlighed til at udtale sig om forslaget.

§ 9

Den på generalforsamlingen valgte dirigent afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og disses resultat.

På Grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel een stemme. Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette besluttes ved almindelig stemmeflerhed.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved lovændringer og vedtagelse af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af Grundejerforeningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel til ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de mødendes antal.

§ 10

Bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, idet der i lige årstal vælges 2 medlemmer, mens der i ulige årstal vælges 3 medlemmer.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol på generalforsamling og bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager Grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer denne i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, så som assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør m.fl. Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men formanden kan dog i påtrængende tilfælde sammenkalde med kortere varsel.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.

§ 12

Tegningsret.

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf 1 skal være formanden eller kassereren.

§ 13

Kapitalforhold.

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse. Udbetalinger der overstiger 10.000 kr. skal forelægges formanden til underskrift før udbetaling.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000

Kassereren benytter et af revisoren godkendt regnskabssystem, samt fører protokol over medlemmerne.

§ 14

Årsregnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor har ret og pligt til uanmeldt revision.

§ 15

Budget og medlemsbidrag.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. På generalforsamlingen vedtages et kontingent pr. parcel. Kontingentet gælder for et regnskabsår og forfalder til betaling den 15. maj i regnskabsåret. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v. Ved manglende betaling udsendes en rykker pålignet et gebyr, hvis størrelse er godkendt af generalforsamlingen. Ved fortsat manglende betaling rykkes igen. Herefter overdrages beløbet efter bestyrelsens beslutning til retslig inkasso. Gebyrer er betalingspligtige med samme konsekvens og på lige fod med kontingentet.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset ejendommens areal og beliggenhed.

§ 16

Vedtægter m.v

Grundejerforeningens gældende vedtægter, ordensregler og havneregler er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Misligholdelse.

Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende love, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen kan bestyrelsen bemyndige foreningens kasserer til at foretage nødvendige retslige skridt, herunder sende fordringer til inkasso.

Ovenstående love er vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. marts 2010 og 10. april 2010 med ikrafttræden fra vedtagelsestidspunktet.

Ordensregler for Rendbjerg Grundejerforening


 

 

ORDENSREGLER

1. Løsgående hunde er ikke tilladt – skån vildtet.

2. Enhver form for brug af skydevåben er ikke tilladt.

3. Ridning er ikke tilladt.

4. Det er ikke tilladt at grave i fællesarealerne, eller at beskadige

    beplantningen.

5. Vær med til at renholde strand og fællesarealer.

6. Bål må kun arrangeres på de anviste bålpladser. Afbrænding af

     affald er ikke tilladt.

7. Henkastning af affald er ikke tilladt.

8. Knallertkørsel er forbudt.

9. Teltslagning er ikke tilladt.

10. Undgå unødig støj – vis hensyn – vær tolerant

11. Grundejere med skel mod fællesarealer er pligtige at renholde 1 meter af    fællesarealet regnet fra skellinie.

 

Max. hastighed 20 km/t

 

 

 

Regeln für das Freizeitgebiet " Rendbjerg"


 

1. Hunde sind stets an der Leine zu führen – schont das Wild.

2. Jegliche Art von Schusswaffenbenutzung ist untersagt.

3. Das reiten ist nicht erlaubt.

4. Es ist verboten, auf den Gemeinschaftsflächen zu graben sowie die Bepflanzung zu schädigen.

5. Gemeinschaftsflächen und Strand sind sauber zu halten.

6. Offenes Feuer ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt. Das Abbrennen von Abfällen ist verboten.

7. Das Beschmutzen der Gemeinschaftsflächen durch Abfälle ist untersagt.

8. Das Mopedfahren ist nicht erlaubt.

9. Wildes Campen ist verboten.

10. Zeige Rücksicht – sei tolerant – und vermeide unnötigen Lärm.

11. Grundstückseigentümer deren Grundstücksgrenze an die Gemeinschaftsflaeche ( Grundejerforeningens faellesareal ) angrenzen, sind verpflichtet einen 1 Meter breiten Randstreifen von der Gemeinschaftsflaeche zu pflegen, ausgehend von den Grenzsteinen.

 

      Achtung !  Schrittempo fahren max. 20 km.