Ladestandere til el-biler
 
Lystbådehavnen Marina Minde, som ligger lige nedenfor Rendbjerg sommerhusområde (ca. 10 minutters gang i sydvestlig retning), har fået installeret 4 dobbelte ladestandere, i alt 8 udtag til el-biler på parkeringspladsen P1.
 
Standerne kan benyttes af offentligheden, herunder ejere og lejere af ferieboligerne organiseret i Rendbjerg Grundejerforening.
 
Det er helt enkelt at benytte standerne. Man downloader NORLYS appen og knytter et betalingskort til appen. Herefter kan der lades via eget ladekabel. NORLYS appen er også tilgængelig for udlændinge.
 
God fornøjelse.

 

 

 

Sne- og vinterrydning

 

Der foretages ikke snerydning på foreningens veje. I tilfælde af sne- eller vinterproblemer kan man, mod betaling, rekvirere hjælp ved:

Dan Jensen, Rødegade 58, 6310 Broager. Telf.: 40 28 94 30.

 

 

 

 

 

Om solcelleanlæg på sommerhuse

 

Grundejere der går med tanker om etablering af eget solcelleanlæg, skal søge kommunen om byggetilladelse, idet følgende vilkår skal overholdes:

 • # solcellerne er antirefleksbehandlet
 • # solcellerne placeres så de følger tagfladen
 • # solcellernes indfatninger er sorte
 • # solcellerne ikke bliver højere end tagets højeste punkt eller tagryg
Kommunen vil herefter sende byggeansøgningen i naboorientering.
 
 
 
 
 

Egernsund vandværk meddeler:

 

Til Grundejerforeningen Rendbjerg.

 

"Vi konstaterer hvert forår, at vi må skifte en del vandmålere i Rendbjerg området, ofte fordi der ikke har været den fornødne opvarmning af sommerhusene, eller at installationen på anden vis ikke er sikret mod frostsprængning.

Det er vandværket som ejer vandmåleren, og vi skal nok skifte måleren når vi får besked om det. Vi vil fremover opkræve et gebyr for en sådan udskiftning, såfremt det kan konstateres, at en defekt skyldes frostsprængning. I dag vil det beløbe sig til kr. 500,00 + moms pr. målerudskiftning.

Vandværket påtænker muligvis at udskifte alle vandmålere i Rendbjerg område til elektroniske fjernaflæste vandmålere. Disse vandmålere er noget dyrere i anskaffelse, så det angivne gebyr vil formentligt stige tilsvarende.

Bemærk venligst vigtigheden af, at vandmåleren (og øvrige vandinstallationer) er sikret mod frostsprængning.

Vandværket og bestyrelsen opfordrer endvidere - også i fællesskab - alle grundejere til, at registrere og afmærke placeringen af egen stophane, samt sørge for friplads og stadig god tilgængelighed for nødvendig betjening heraf".

 

 

 

 

 

Ny renovationsordning

 

Sønderborg kommune har vedtaget en ny renovationsordning, der også har betydning for sommerhusene i Rendbjerg.

Ordningen betyder bl.a. at der indføres 14 dages tømninger, ligesom der indføres affaldssortering.

Nærmere om ordningen kan læses på kommunens hjemmeside: sonfor.dk/affald

 

Postkasser, postkassehus og bibliotek

 

Alle fritidshuse har egen postkasse der er er placeret samlet i postkassehuset, der er beliggende mellem Teglbakken og Bredmaj.

I posthuset er der endvidere et lille bibliotek, hvor man gratis og frit kan hente en  bog, men kravet er, at man sætter en anden bog ind i biblioteket istedet.

Da der har været nogle problemer med at låse sig ind i postkassehuset og da huset ikke mere fungerer som telefonboks, så har bestyrelsen besluttet helt, at fjerne låsen fra fordøren. 

I gavlen af posthuset er der en opslagstavle som kan benyttes til opslag med vigtighed eller interesse for hele sommerhusområdet.

Privatlivspolitik

 

Vi behandler personoplysninger efter gældende regler og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Rendbjerg grundejerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er grundejerforeningens bestyrelse. Den til en hver tid siddende bestyrelses informationer kan findes på foreningens hjemmeside: http://www.rendbjerg-grundejerforening.dk/bestyrelsen

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Navne
 • Adresser,
 • Telefonnumre
 • Mail adresser
 • Billeder på hjemmeside

Formålet med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlems oplysninger – herunder opkræve kontingent, sende service informationer samt informere på vores hjemmeside eller Facebook.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for eller internt i foreningen – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine data

Foreningen sletter generelt oplysninger om dig senest 6 måneder efter dit medlemskab er ophørt. Dog gemmes bogføringsmateriale i 5 år fra regnskabsårets udløb.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (Som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

 

​Bestyrelsen

Rendbjerg Grundejerforening