Vedtægter for Rendbjerg Grundejerforening

 

§ 1

Navn.

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Rendbjerg".

§ 2

Hjemsted og værneting.

Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune, 6400 Sønderborg.

Sønderborg Byret er værneting i retsanliggender, der vedrører Grundejerforeningen; såvel mellem grundejerne indbyrdes som mellem foreningen og grundejerne. Foreningen ved dennes formand eller kasserer er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

§ 3

Formål.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere i enhver henseende; derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, fællesarealer, forsyningsledninger, etablere modningsfond m.v. Grundejerforeningen er upolitisk.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes evt. sammenslutninger af grundejerforeninger, eller hovedorganisation for sådanne.

§ 4

Medlemskreds.

Alle ejere af grunde, hvorpå der er lyst deklaration om medlemskab af Grundejerforeningen Rendbjerg, skal være medlem af denne. Medlemskabet indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog fra overtagelsesdagen.

Ejere af omliggende parceller kan ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen optages som medlemmer, såfremt dette vedtages på generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Stemmeret kan først udøves, når kontingentet er betalt.

Ved ejerskifte kan den nye ejer desuden først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidigt med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

§ 5

Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6

Den ordinære generalforsamling holdes i marts måned. Bestyrelsen indkalder hertil ved almindeligt brev eller mail med mindst 14 dages varsel, og det reviderede regnskab for foreningen samt dagsorden fremsendes sammen med indkaldelsen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Bestyrelsen indkalder i så fald til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal).

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor.

9. Eventuelt.

Punkter til dagsordenen, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 15. februar.

Forslag, der medfører væsentlige ændringer i fællesarealernes udnyttelse, såsom udstykning, opførelse af bygninger og etablering af idrætsanlæg m.v., skal ved forelæggelsen på generalforsamlingen være sendt ud til høring ved de umiddelbar berørte medlemmer, og disse skal have lejlighed til at udtale sig om forslaget.

§ 9

Den på generalforsamlingen valgte dirigent afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og disses resultat.

På Grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel een stemme. Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette besluttes ved almindelig stemmeflerhed.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved lovændringer og vedtagelse af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af Grundejerforeningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel til ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de mødendes antal.

§ 10

Bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, idet der i lige årstal vælges 2 medlemmer, mens der i ulige årstal vælges 3 medlemmer.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol på generalforsamling og bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager Grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer denne i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, så som assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør m.fl. Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men formanden kan dog i påtrængende tilfælde sammenkalde med kortere varsel.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.

§ 12

Tegningsret.

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf 1 skal være formanden eller kassereren.

§ 13

Kapitalforhold.

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse. Udbetalinger der overstiger 10.000 kr. skal forelægges formanden til underskrift før udbetaling.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000

Kassereren benytter et af revisoren godkendt regnskabssystem, samt fører protokol over medlemmerne.

§ 14

Årsregnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor har ret og pligt til uanmeldt revision.

§ 15

Budget og medlemsbidrag.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. På generalforsamlingen vedtages et kontingent pr. parcel. Kontingentet gælder for et regnskabsår og forfalder til betaling den 15. maj i regnskabsåret. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v. Ved manglende betaling udsendes en rykker pålignet et gebyr, hvis størrelse er godkendt af generalforsamlingen. Ved fortsat manglende betaling rykkes igen. Herefter overdrages beløbet efter bestyrelsens beslutning til retslig inkasso. Gebyrer er betalingspligtige med samme konsekvens og på lige fod med kontingentet.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset ejendommens areal og beliggenhed.

§ 16

Vedtægter m.v

Grundejerforeningens gældende vedtægter, ordensregler og havneregler er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Misligholdelse.

Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende love, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen kan bestyrelsen bemyndige foreningens kasserer til at foretage nødvendige retslige skridt, herunder sende fordringer til inkasso.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. marts 2010 og 10. april 2010 med ikrafttræden fra vedtagelsestidspunktet.

 

Vedtægter for Rendbjerg Grundejerforening

 

§ 1

Navn.

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Rendbjerg".

§ 2

Hjemsted og værneting.

Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune, 6400 Sønderborg.

Sønderborg Byret er værneting i retsanliggender, der vedrører Grundejerforeningen; såvel mellem grundejerne indbyrdes som mellem foreningen og grundejerne. Foreningen ved dennes formand eller kasserer er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

§ 3

Formål.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere i enhver henseende; derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, fællesarealer, forsyningsledninger, etablere modningsfond m.v. Grundejerforeningen er upolitisk.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes evt. sammenslutninger af grundejerforeninger, eller hovedorganisation for sådanne.

§ 4

Medlemskreds.

Alle ejere af grunde, hvorpå der er lyst deklaration om medlemskab af Grundejerforeningen Rendbjerg, skal være medlem af denne. Medlemskabet indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog fra overtagelsesdagen.

Ejere af omliggende parceller kan ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen optages som medlemmer, såfremt dette vedtages på generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Stemmeret kan først udøves, når kontingentet er betalt.

Ved ejerskifte kan den nye ejer desuden først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidigt med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

§ 5

Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6

Den ordinære generalforsamling holdes i marts måned. Bestyrelsen indkalder hertil ved almindeligt brev eller mail med mindst 14 dages varsel, og det reviderede regnskab for foreningen samt dagsorden fremsendes sammen med indkaldelsen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Bestyrelsen indkalder i så fald til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal).

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor.

9. Eventuelt.

Punkter til dagsordenen, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 15. februar.

Forslag, der medfører væsentlige ændringer i fællesarealernes udnyttelse, såsom udstykning, opførelse af bygninger og etablering af idrætsanlæg m.v., skal ved forelæggelsen på generalforsamlingen være sendt ud til høring ved de umiddelbar berørte medlemmer, og disse skal have lejlighed til at udtale sig om forslaget.

§ 9

Den på generalforsamlingen valgte dirigent afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og disses resultat.

På Grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel een stemme. Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette besluttes ved almindelig stemmeflerhed.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved lovændringer og vedtagelse af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af Grundejerforeningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel til ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de mødendes antal.

§ 10

Bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, idet der i lige årstal vælges 2 medlemmer, mens der i ulige årstal vælges 3 medlemmer.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol på generalforsamling og bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager Grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer denne i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, så som assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør m.fl. Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men formanden kan dog i påtrængende tilfælde sammenkalde med kortere varsel.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.

§ 12

Tegningsret.

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf 1 skal være formanden eller kassereren.

§ 13

Kapitalforhold.

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse. Udbetalinger der overstiger 10.000 kr. skal forelægges formanden til underskrift før udbetaling.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000

Kassereren benytter et af revisoren godkendt regnskabssystem, samt fører protokol over medlemmerne.

§ 14

Årsregnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor har ret og pligt til uanmeldt revision.

§ 15

Budget og medlemsbidrag.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. På generalforsamlingen vedtages et kontingent pr. parcel. Kontingentet gælder for et regnskabsår og forfalder til betaling den 15. maj i regnskabsåret. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v. Ved manglende betaling udsendes en rykker pålignet et gebyr, hvis størrelse er godkendt af generalforsamlingen. Ved fortsat manglende betaling rykkes igen. Herefter overdrages beløbet efter bestyrelsens beslutning til retslig inkasso. Gebyrer er betalingspligtige med samme konsekvens og på lige fod med kontingentet.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset ejendommens areal og beliggenhed.

§ 16

Vedtægter m.v

Grundejerforeningens gældende vedtægter, ordensregler og havneregler er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Misligholdelse.

Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende love, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen kan bestyrelsen bemyndige foreningens kasserer til at foretage nødvendige retslige skridt, herunder sende fordringer til inkasso.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. marts 2010 og 10. april 2010 med ikrafttræden fra vedtagelsestidspunktet.

 

Vedtægter for Rendbjerg Grundejerforening

 

§ 1

Navn.

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Rendbjerg".

§ 2

Hjemsted og værneting.

Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune, 6400 Sønderborg.

Sønderborg Byret er værneting i retsanliggender, der vedrører Grundejerforeningen; såvel mellem grundejerne indbyrdes som mellem foreningen og grundejerne. Foreningen ved dennes formand eller kasserer er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

§ 3

Formål.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere i enhver henseende; derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, fællesarealer, forsyningsledninger, etablere modningsfond m.v. Grundejerforeningen er upolitisk.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes evt. sammenslutninger af grundejerforeninger, eller hovedorganisation for sådanne.

§ 4

Medlemskreds.

Alle ejere af grunde, hvorpå der er lyst deklaration om medlemskab af Grundejerforeningen Rendbjerg, skal være medlem af denne. Medlemskabet indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog fra overtagelsesdagen.

Ejere af omliggende parceller kan ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen optages som medlemmer, såfremt dette vedtages på generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Stemmeret kan først udøves, når kontingentet er betalt.

Ved ejerskifte kan den nye ejer desuden først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidigt med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

§ 5

Generalforsamling.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6

Den ordinære generalforsamling holdes i marts måned. Bestyrelsen indkalder hertil ved almindeligt brev eller mail med mindst 14 dages varsel, og det reviderede regnskab for foreningen samt dagsorden fremsendes sammen med indkaldelsen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Bestyrelsen indkalder i så fald til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal).

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor.

9. Eventuelt.

Punkter til dagsordenen, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 15. februar.

Forslag, der medfører væsentlige ændringer i fællesarealernes udnyttelse, såsom udstykning, opførelse af bygninger og etablering af idrætsanlæg m.v., skal ved forelæggelsen på generalforsamlingen være sendt ud til høring ved de umiddelbar berørte medlemmer, og disse skal have lejlighed til at udtale sig om forslaget.

§ 9

Den på generalforsamlingen valgte dirigent afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og disses resultat.

På Grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel een stemme. Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig, medmindre dette besluttes ved almindelig stemmeflerhed.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved lovændringer og vedtagelse af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af Grundejerforeningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel til ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de mødendes antal.

§ 10

Bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen, idet der i lige årstal vælges 2 medlemmer, mens der i ulige årstal vælges 3 medlemmer.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol på generalforsamling og bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager Grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer denne i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, så som assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør m.fl. Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men formanden kan dog i påtrængende tilfælde sammenkalde med kortere varsel.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.

§ 12

Tegningsret.

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf 1 skal være formanden eller kassereren.

§ 13

Kapitalforhold.

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse. Udbetalinger der overstiger 10.000 kr. skal forelægges formanden til underskrift før udbetaling.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 3.000

Kassereren benytter et af revisoren godkendt regnskabssystem, samt fører protokol over medlemmerne.

§ 14

Årsregnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor har ret og pligt til uanmeldt revision.

§ 15

Budget og medlemsbidrag.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. På generalforsamlingen vedtages et kontingent pr. parcel. Kontingentet gælder for et regnskabsår og forfalder til betaling den 15. maj i regnskabsåret. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v. Ved manglende betaling udsendes en rykker pålignet et gebyr, hvis størrelse er godkendt af generalforsamlingen. Ved fortsat manglende betaling rykkes igen. Herefter overdrages beløbet efter bestyrelsens beslutning til retslig inkasso. Gebyrer er betalingspligtige med samme konsekvens og på lige fod med kontingentet.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset ejendommens areal og beliggenhed.

§ 16

Vedtægter m.v

Grundejerforeningens gældende vedtægter, ordensregler og havneregler er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Misligholdelse.

Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende love, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen kan bestyrelsen bemyndige foreningens kasserer til at foretage nødvendige retslige skridt, herunder sende fordringer til inkasso.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 27. marts 2010 og 10. april 2010 med ikrafttræden fra vedtagelsestidspunktet.